Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Absolutely Ineke Hairstyling

Door een afspraak bij Absolutely Ineke Hairstyling te boeken, accepteer je automatisch onze Algemene Voorwaarden.

Definities:

Absolutely Ineke Hairstyling:
Ineke Clijsters, handelend onder de naam Absolutely Ineke Hairstyling, gevestigd op Molenbossen 277, 5923 AD Venlo.

Opdrachtgever:
Iedere persoon die een afspraak boekt bij Absolutely Ineke Hairstyling

Voor Opdrachtgevers:

 1. Algemeen
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen Ineke Clijsters/Absolutely Ineke Hairstyling en haar opdrachtgevers. Absolutely Ineke Hairstyling accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Absolutely Ineke Hairstyling
 2. Reiskostenvergoeding
  2.1 De door Absolutely Ineke Hairstyling gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden, buiten Venlo, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,35 per kilometer. Daarnaast zijn ook de door Absolutely Ineke Hairstyling gemaakte pont/tol/parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Totstandkoming boeking
  3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch, per e-mail, whatsapp of Facebook een aanbod van Absolutely Ineke Hairstyling aanvaardt en een aanbetaling gedaan heeft.
  3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Absolutely Ineke Hairstyling alvorens een boeking te doen.
  3.3 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
  3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Betaling
  4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat.
  4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
  4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Absolutely Ineke Hairstyling moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.
 5. Overmacht
  5.1 In geval van overmacht waaronder o.a. maar niet uitsluitend wordt verstaan: ziekte, ernstige (familie) omstandigheden, een zwangerschap en omstandigheden die niet voorzienbaar zijn, kan Absolutely Ineke Hairstyling te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
  5.2 Bij bruidsopdrachten kan de bruid besluiten zelf een bruidsstyliste te zoeken, of zal Absolutely Ineke Hairstyling zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Hierbij heeft de bruid recht op annulering van het contract. De kosten van de proefsessie worden niet vergoed, wanneer die al is geweest.
  5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Absolutely Ineke Hairstyling niet tot schadevergoeding aanspreken.
 6. Opzegging, beëindiging, verplaatsing en opschorting van de overeenkomst
  6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Absolutely Ineke Hairstyling gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
  6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever, alleen met een geldige reden (bv. ziekte, overlijden, annulering van de bruiloft), tot uiterlijk 6 maanden vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd.
  6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a) Bij annulering vanaf 6 maanden voor de opdracht: 40% van het totale factuurbedrag.
  b) Bij annulering vanaf 4 maanden voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag.
  c) Bij annulering vanaf 2 maanden voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag.
  d) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.
  6.4 Verplaatsing vanwege het Corona virus:
  1) Bij beschikbaarheid zullen verplaatsingen binnen een jaar geen verdere consequenties of aanvullende kosten tot gevolg hebben.
  2) Verplaatsingen naar meer dan een jaar na de oorspronkelijke datum: Eventuele nieuwe prijzen worden gehanteerd die gelden op de dag dat de verplaatsing wordt doorgegeven.
  3) Mocht Absolutely Ineke Hairstyling niet meer beschikbaar zijn op de nieuwe datum, is de aanbetaling niet restitueerbaar.
 7. Aansprakelijkheid en schade
  7.1 Absolutely Ineke Hairstyling zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  7.2 Absolutely Ineke Hairstyling is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Absolutely Ineke Hairstyling is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
  7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Absolutely Ineke Hairstyling te worden ingediend.
  7.4 Absolutely Ineke Hairstyling sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Absolutely Ineke Hairstyling en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Absolutely Ineke Hairstyling kunnen worden toegerekend.
  7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Absolutely Ineke Hairstyling is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
 8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
  8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de mail waarin de offerte verstuurd is.
  8.2 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Absolutely Ineke Hairstyling.
  8.3 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De laatste versie is van 22-02-2021.
 9. Slotbepalingen
  9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Absolutely Ineke Hairstyling bestaat, is Nederlands recht van toepassing.
  9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Absolutely Ineke Hairstyling en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
  9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 78442990
E-mailadres: [email protected]